Over Evangelie & Moslims

Jezus leren kennen en volgen

Onze visie
Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien en hoe God het leven bedoelt. We geloven dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om in woorden en daden te laten zien wie Hij voor ons wil zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Samen met gelovigen die een moslimachtergrond hebben, willen we Jezus grootmaken en Hem volgen als Redder en Heer.

Onze missie
Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen en christelijke gemeenschappen om moslims in ons land gastvrij uit te nodigen, in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn en samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Ons werk
Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. We bemoedigen christenen om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te vertellen wie Hij is.

Evangelie & Moslims biedt hiervoor training, materialen en begeleiding aan. We helpen individuele christenen voor het contact dat zij hebben met moslims in hun woon- of werkomgeving of op school. Daarnaast helpt Evangelie & Moslims kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap.

Samenwerking
We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken. We worden gesteund vanuit de PKN (via IZB en GZB) en door de CGK (Chr. Ger. Kerken, de NGK (Ned. Ger. Kerken) en de GKV (Ger. Kerken Vrijgemaakt.), die als participanten zitting hebben in ons bestuur. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking met individuele christenen, plaatselijke kerken en andere christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede en financiën.

Afhankelijkheid van God
We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zich aan mensen bekend maken en geven wat ze nodig hebben in hun leven. We vertrouwen erop dat God zorgt voor de mensen en middelen om het werk mogelijk te maken.

Meer over de visie van Evangelie & Moslims leest u in de visienota Hoop om te delen met passie en respect (zie hiernaast). Tevens vindt u daar een jaarverslag en een beleidsplan. Meer over het bestuur en de particicipanten vindt u op de volgende pagina in het submenu. De stichting Evangelie & Moslims heeft op dit moment 8 medewerkers in dienst, die voor totaal 4,5fte zijn aangesteld.

Uw steun is welkom

Kijk op deze pagina hoe u ons kunt steunen. We zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Giften kunt u aftrekken van de belastingopgave.

CAwdEAwUUkotHwMaDxodEAgJWEU=&type=jpg

Postbus 2060
3800 CB Amersfoort

Telefoon: 033-4659290
E-mailadres: info@evangelie-moslims.nl

IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70

Voor betalingen vanuit het buitenland:BIC (SWIFT-code): INGBNL2A

KvK 41188315

Fiscaalnummer (RSIN): 0046.25.912