Waarom bidden tijdens de Ramadan

Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen werldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Bewust worden van moslims in Nederland

Het is goed om bewust te zijn van wat er allemaal speelt onder moslims in Nederland. Dat helpt ons om gericht te bidden en de onderwerpen bij God brengen, met als doel dat meer moslims tot geloof in Jezus Christus komen.

Gebed verandert ook onszelf
Gebed verandert harten van moslims maar ook van onszelf. Door gebed gaan we ook zelf anders naar de moslims om ons heen kijken en wordt ons hart zachter. Misschien is dit, ondanks de coronabeperkingen, ook een goede tijd om met uw moslimvrienden te praten over God en hoe Hij zich aan uzelf openbaart?

Gebedskalender

De kalender is hieronder te zien, en is bedoeld om dagelijks te volgen. De hele kalender downloaden en uitprinten kan ook (pdf). Dagelijks volgen op Fabebook kan ook

   

24 april

Vandaag begint voor moslims de maand Ramadan. Een maand waarin moslims meer bezig zijn met de inhoud van hun geloof en het zoeken van God. Ze geloven dat de hemel meer open is deze maand. Bidden in de moskee is nu echter niet mogelijk. Sommige moslims zijn vanwege de Corona-maatregelen wellicht eenzaam thuis. Dat zal voor veel moslims een vreemde ervaring zijn. Bid dat terwijl moslims God zoeken, de Heilige Geest hen op Jezus wijst!

25 april

Bid dat we als christenen inzicht en wijsheid mogen krijgen om in deze coronacrisis op verantwoorde manier contact te kunnen leggen met moslims en vanuit het Evangelie tot hun hart te kunnen spreken.

26 april

Bid dat God ons helpt om in deze moeilijke tijd waarin we niet in groepen bij elkaar mogen komen, we op creatieve manieren gebruikmaken van het internet om christenen met een moslimachtergrond te kunnen blijven bemoedigen bijvoorbeeld door middel van videogesprekken, online samenkomsten en livestream.

27 april

De Turkse gemeenschap vormt de grootste moslimgemeenschap in ons land. Grote concentraties wonen m.n. in Almelo-Hengelo, Deventer, Rotterdam en Zwolle-Kampen, maar ook in plaatsen die minder bekend zijn zoals Leerdam. Slechts een heel klein deel van hen is tot geloof gekomen. Bid dat God deuren opent, dat er meer openheid komt. Bid ook dat er meer arbeiders komen die een hart hebben voor evangelisatie onder Turken.

28 april

Sommige christenen hebben al jarenlang contact met moslimfamilies. Dank God voor deze contacten. Soms lijkt alsof het getuigenis niets uitwerkt. Bid voor doorbraken en bid voor vrijmoedigheid, creativiteit en volharding voor deze christenen om getuige van Christus te kunnen zijn en de liefde van God op praktische manier te kunnen delen door anderen te dienen.

29 april

Het Somalische volk is één van de minst met het Evangelie bereikte volken. Dank God voor de kleine gemeenschap van Somaliërs in Nederland die christen werden. Bid voor eenheid en volharding in het geloof omdat de druk vanuit de moslimgemeenschap groot is. Dank voor de mooie lectuur die ontwikkeld is en bid dat Somaliërs daardoor het evangelie leren kennen.

30 april

Veel asielzoekers in Nederland komen uit moslimlanden. Zij verblijven in een azc in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure. De corona-crisis maakt het op dit moment extra moeilijk voor hen, bid voor geduld en kracht. Bid dat onze overheid rechtvaardig met asielzoekers omgaat en bid voor wijsheid en kracht voor gemeenteleden die afgewezen asielzoekers proberen te helpen.

1 mei

De website Isaruhallah.nl bevat getuigenissen van Nederlandse gelovigen met moslimachtergrond. Hier is ook een geloofscursus aan toegevoegd. Bid dat moslims deze cursus vinden en gaan volgen en dat God dit gebruikt dat ze tot geloof komen. Bid dat de coaches hen goed begeleiden en kunnen verbinden met een plaatselijke christelijke gemeente.

2 mei

Veel moslimvrouwen en christelijke vrouwen met een moslimachtergrond hebben diepe wonden of hebben traumatische ervaringen meegemaakt. Bid voor herstel en pastorale zorg. Dank God voor de vele vrouwen met wie er contacten gelegd zijn.

3 mei

Veel gelovigen met moslimachtergrond zijn de enige christen in hun familie. Vaak zetten hun ouders hen onder druk om met een moslim te trouwen. Bid dat ze staande kunnen blijven en een christelijke partner vinden. Bid dat ze christelijke principes over gezinsleven en opvoeding leren.

4 mei

Evangelie & Moslims is vorig jaar begonnen met de Filippus-opleiding voor evangelisten, een intensieve en praktische toerusting van één jaar voor (met name) christenen met een moslimachtergrond. Bid voor de groep studenten die de opleiding deze zomer hoopt af te ronden, dat ze met vrucht mogen dienen onder de mensen waarvoor de Heer hen roept. Bid ook voor nieuwe studenten voor het tweede seizoen waarmee we in september willen beginnen.

5 mei

Dank God voor de Arabisch-Nederlandse samenkomsten die in de laatste paar jaar zijn ontstaan. Bijzonder vragen we uw gebed voor samenkomsten in Amersfoort, Apeldoorn, Eindhoven, Gouda, Goes, Kampen, Krimpen a/d IJssel, Leerdam, Rotterdam, Utrecht en Zeist. Bid dat moslims de vrijmoedigheid vinden om er naar toe te gaan of mee te doen met digitale Bijbelstudies en dat God zich daar aan hen openbaart.

6 mei

Het afgelopen jaar zijn veel kinderclubs begonnen te werken met de nieuwe methode Wereldnieuws. Dank God voor de mogelijkheden voor kinderwerk en voor het enthousiasme van de kinderwerkers. Bid dat de clubs opnieuw opgestart kunnen worden als de coronacrisis vermindert.

7 mei

Misschien wonen er moslims in uw straat. Of staat er een moskee in de buurt. Of komt u op andere plekken met hen in aanraking. Bid dat God u gebruikt om zijn liefde aan hen bekend te maken.

8 mei

Moslimjongeren in Nederland staan op een kruispunt van vele wegen. Gaan ze in de traditie van hun ouders, kiezen ze voor de hedonistische levensstijl van hun omgeving, of laten ze zich overhalen door salafistische predikers? De keuzemogelijkheden lopen ver uiteen. Bid dat zij in hun zoektocht mensen tegenkomen die hen op Jezus wijzen en dat ze Hem gaan volgen.

9 mei

Bid om wijsheid voor christenpolitici (op gemeente- of provinciaal niveau, in Den Haag of Brussel) die meebeslissen over asielbeleid, integratie, moskeebouw, etc. Ernstige oorlogen in het Midden Oosten en Afrika bedreigen de stabiliteit, miljoenen vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen en duizenden proberen Nederland te bereiken. Bid dat moslims en anderen zien dat christenen opkomen voor gerechtigheid.

10 mei

Bid voor de vele vrouwengroepen die overal in Nederland gestart zijn. Vele vrouwen horen op een laagdrempelige manier de boodschap van de Bijbel. Bid voor de vrouwen die deze groepen leiden, voor de vrouwen die komen en voor de contacten met hen die verder willen gaan met onze Heer.

11 mei

Langzaam maar zeker groeit er een nieuwe generatie op. Kinderen van bekeerlingen die christelijk opgevoed worden. Bid dat kinderen en jongeren naar God toe groeien en zelf zich in geloof overgeven aan Jezus en Hem volgen. Bid ook voor jongerenwerkers die deze nieuwe generatie jongeren zal begeleiden in hun zoektocht en/of groei in Christus.

12 mei

Er zijn niet veel Marokkaanse christenen in ons land. Bid dat meer Marokkanen Christus mogen leren kennen en in Hem hun ware identiteit in Gods ogen vinden. Bid voor de samenkomsten van ‘Het Marokkaanse gezin’ in Amersfoort en voor de samenkomsten van Marokkanen in Utrecht. Eén van onze evangelisten is hier intensief bij betrokken. Bid dat de gemeenschap van Marokkaanse christenen groeit in aantal, eenheid en geloof.

13 mei

Bid voor de Koerden in Nederland. Er zijn Koerden die tot geloof komen, dank voor het werk dat gedaan wordt onder de Koerden. Bid dat steeds meer Koerden zich thuis mogen voelen in Nederland en Jezus mogen leren kennen als hun redder.

14 mei

Bid voor de asielzoekers die uit Azerbeidzjan, andere Centraal-Aziatische landen en Turkije hier komen. Sommigen staan open voor het christelijke geloof. Bid dat zij een gastvrije christelijke gemeenschap vinden.

15 mei

Bid vandaag voor de verschillende Arabischtalige volken, denk aan de Irakezen, Jemenieten, Syriërs enz. Dank voor hen die al tot geloof zijn gekomen. Maar er zijn nog veel uit deze volken die de ‘waarheid’ nog niet kennen. Bid dat Jezus als ‘Licht’ mag schijnen in hun leven.

16 mei

Bid voor de vele Afghanen die tot geloof in Christus kwamen, dat hun geloof zich verdiept en dat ze een thuis vinden in een christelijke gemeente in de omgeving waar ze wonen. Bid dat de openheid onder hen hier zich ook uitstrekt naar Afghanistan. Bid voor de bescherming en vrijmoedigheid van bekeerlingen en hun families in Afghanistan.

17 mei

Onze medewerker Samer Younan is een YouTube kanaal begonnen. Door dit kanaal waar getuigenissen, liederen en woordverkondigingen op staan worden veel Arabische bekeerlingen bemoedigd. Bid dat God dit kanaal mag zegenen zodat ook Arabieren die Jezus nog niet kennen aangeraakt mogen worden.

18 mei

Bid voor de Turkstalige kerk in Rotterdam. Ondanks dat er veel Turken in Rotterdam wonen, zijn er nog maar heel weinig van hen tot geloof in Christus gekomen. Bid dat meer christenen die in Rotterdam wonen en/of werken, een hart krijgen om het evangelie te delen met Turkstaligen en voor meer openheid onder de Turkstalige gemeenschap in Rotterdam.

19 mei

We mogen God danken voor de openheid onder veel Iraniërs voor het evangelie en de velen die de laatste jaren gedoopt zijn. Veel van hen hebben een plekje gevonden in Nederlandse kerken, andere bezoeken Iraanse kerken. Bid dat door hen het evangelie verder ingang vindt bij hun families en andere Iraniërs.

20 mei

Nieuwe christenen vanuit de moslimwereld, die elkaar in christelijke groepen en kerken ontmoeten, zijn onderling dikwijls ook erg verschillend qua cultuur, temperament of opvattingen. Onderlinge liefde en eenheid in Christus gaat niet vanzelf. ‘Verdraagt elkaar’, zegt Gods Woord… Wilt u hiervoor bidden?

21 mei

Dank en bid voor de Turkse samenkomsten in Amsterdam/Zaandam, Den Haag en Almelo. Ondanks dat er heel veel Turken wonen in deze steden, zijn er weinig Turkse bekeerlingen. Bid voor meer arbeiders die een hart krijgen voor evangelisatie en voor meer openheid onder de Turken. Het team in Almelo bidt en denkt momenteel na over hoe de Turkstaligen in Twente bereikt kunnen worden. Bid u mee dat het team wijsheid en inzicht mag krijgen over op welke manier dit aangepakt kan worden?

22 mei

De maand Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Bid voor de moslims die geen rust hebben gevonden. Dat zij zullen komen tot Jezus, Die zei: ”Kom naar Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven”. Bid voor de medewerkers van Evangelie & Moslims dat zij de wijsheid, kracht en de middelen ontvangen goede getuigen naar moslims te zijn, anderen daarbij te helpen en gelovigen van moslimachtergrond verder te helpen.

23 mei

Het Suikerfeest duurt 3 dagen, maar we hopen dat u/jij het hele jaar door blijft bidden voor moslims.