(Dit is een ingekorte versie van het artikel dat verscheen in Oriëntatie 130. Bestel het blad om alle artikelen te lezen)

Hoe het begon

Vroeg in 2016 begonnen Samer Younan, Rana Aldobadi (beide medewerker van Evangelie & Moslims) en Annemarie Broer (verbonden aan een Zeister PKN-gemeente en aan stichting Gave) met evangelisatiewerk onder de migrantengroepen in Zeist. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke GKv-gemeente en met vrijwilligers uit enkele andere kerken. Al snel konden er bijeenkomsten gehouden worden waar asielzoekers en statushouders belangstelling voor toonden. Ook met een kleine groep Marokkanen ontstond diepgaander persoonlijk contact.

Visie en doelgroep

Omdat de samenwerking bij dit initiatief goed verliep, wilden we die graag verder uitbouwen. Dat is gelukt. Door de betrokkenheid van meer kerken zijn de stabiliteit en de mogelijkheden gegroeid, en het is ook een mooi getuigenis van eenheid.

De bestaande (Nederlandse) kerken in Zeist sluiten slecht aan op de taal, cultuur en godsdienstige achtergrond van migranten. In dit pionierproject richten we ons op de twee groepen migranten die sterk aanwezig zijn in Zeist:
- Marokkanen, van wie de meesten van huis uit moslim zijn.
- Arabischtalige asielzoekers en statushouders. We richten ons vooral op hen die nog geen christen zijn en willen hen een kans geven het evangelie te leren kennen. Arabische christenen willen we in dit proces inschakelen en hen tevens met de bestaande kerken verbinden.

We zien dat met een eigen Arabischtalige samenkomst de drempel lager is voor hen en we zo veel kunnen delen van het evangelie. We geloven dat er over drie jaar een vaste gemeenschap kan zijn van mensen die trouw komen, en een grotere groep die misschien nog wat meer afstand houdt, maar de christelijke gemeenschap wel wil verkennen. We hopen ook dat er dan mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus en gedoopt willen worden.

Team

Samer en Rana spelen als Arabischtalige evangelisten een cruciale rol in het team. Zij beiden brengen ruime ervaring mee, onder andere vanuit de totstandkoming van de Arabisch-Nederlandse gemeente Oase in Amersfoort. Annemarie Broer, die net als Rana zelf ook in Zeist woont, is al lange tijd werkzaam in het plaatselijke asielzoekerswerk en bij stichting Gave. Gedrieën zorgen zij voor kwalitatieve en structurele inzet die de inzet van veel vrijwillige gemeenteleden mogelijk en zinvol maakt.

Het kernteam bestaat daarnaast nog uit drie personen, ieder afgevaardigd vanuit de drie kerken die nu formeel participeren in dit project: de GKv De Ark, de Bethelkerk (PKN) en de Evangelie Gemeente Zeist. Maandelijks komt dit hele team van zes personen bij elkaar om te bidden, de Bijbel te lezen en de ontwikkelingen in het werk te bespreken. Ook wordt er voorafgaand aan iedere activiteit de tijd genomen om samen te bidden.

Vanaf het begin zoeken we ook naar verbreding van het team. Er is nu een groepje van ongeveer 15 gemeenteleden die betrokken zijn, ieder naar eigen mogelijkheden en met eigen heel diverse gaven. Door regelmatig over het werk te vertellen in de verschillende kerken willen de betrokkenheid nog verder versterken.

Naast het kernteam is er nog een bestuursteam dat is samengesteld vanuit dekerkenraden van de participerende kerken en iemand van Evangelie & Moslims.

Verbinden en stimuleren

De drie formeel betrokken kerken waren voordat ons project begon ook al actief met missionair en diaconaal werk in Zeist. Zo waren er bijvoorbeeld activiteiten voor jongeren en vrouwen uit het azc, diaconale hulp aan nieuwkomers, een kledingmarkt en Bijbelstudie met enkele families. Ons pionierproject sluit hierop aan en versterkt deze initiatieven. Daarnaast willen we ook verbinding leggen met andere activiteiten en projecten, zoals BuurtVrij en de Familiezaak. Waar mogelijk kunnen we zo mensen naar elkaar doorverwijzen.

We willen zoveel mogelijk gemeenteleden van alle kerken in Zeist toerusten om mee te helpen om de doelgroep op te zoeken en uit te nodigen voor de samenkomsten. Het kernteam verzorgt daartoe presentaties in de diverse kerken, tijdens diensten en gemeenteavonden. Gemeenteleden die willen meedoen krijgen toerusting door het kernteam en kunnen ervaring opdoen door mee te lopen met anderen.


 

Wat doen we concreet

  1. Opzoeken en uitnodigen van mensen met een Arabische of Noord-Afrikaanse achtergrond.
  2. Wekelijks organiseren van een Arabisch-Nederlandse samenkomst die er speciaal op gericht is dat mensen Christus leren kennen en ook iets ervaren van de christelijke gemeenschap. Belangrijk hierbij zijn getuigenissen van hen die Jezus leerden kennen en kunnen vertellen hoe zij Hem volgen in hun leven. De Bijbel wordt aansprekend en contextueel uitgelegd, met ruimte voor interactie en persoonlijk gesprek en gebed. En natuurlijk hebben we ook oog voor praktische en pastorale noden.
  3. Een keer per maand begint de avond met een gezellige maaltijd.
  4. Individuele pastorale en diaconale aandacht voor mensen die we leren kennen.
  5. Samenwerken met bestaand missionair-diaconaal werk zoals de kledingmarkt, activiteiten voor jongeren en kinderen, taalles en hulp bij integratie.
  6. In de participerende kerken regelmatig getuigenissen vanuit het werk te delen. Het motiveren en helpen van gemeenteleden van de participerende kerken om betrokken te raken.