Over Evangelie & Moslims

Onze visie, onze missie, ons werk

Jezus leren kennen en volgen

Onze visie

Jezus Christus heeft ons de liefde van God laten zien en hoe God het leven bedoelt. We geloven dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om in woorden en daden te laten zien wie Hij voor ons wil zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen en dat iedere christelijke gemeente een thuis biedt voor mensen met een moslimachtergrond. Samen met gelovigen die een moslimachtergrond hebben, willen we Jezus grootmaken en Hem volgen als Redder en Heer.

Onze missie

Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om goede contacten op te bouwen met moslims. Om als christelijke gemeenschap moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Om samen Hem te volgen als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeenschap Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen.

Ons werk

Drie kernbegrippen geven weer hoe we onze missie vormgeven. Ze hangen met elkaar samen. We helpen christelijke gemeenten oog te krijgen voor de vreugde van moslims die Jezus Christus leren kennen als hun Redder en Heer. Zo ontdekt een christelijke gemeenschap dat God van hen vraagt om het evangelie te delen met anderen. We bemoedigen christenen om eropuit te gaan om moslims te ontmoeten. Daar helpen we hen bij door inzet van onze medewerkers en met materialen. Als moslims volgelingen van Jezus worden, verbinden we hen met een christelijke gemeente. Daar ontdekken deze nieuwe gelovigen met andere christenen hoe zij samen Jezus kunnen volgen en eropuit kunnen gaan om te vertellen wie Hij is.

Evangelie & Moslims biedt hiervoor training, materialen en begeleiding aan. We helpen individuele christenen voor het contact dat zij hebben met moslims in hun woon- of werkomgeving of op school. Daarnaast helpt Evangelie & Moslims kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap.

Ontstaan & Samenwerking

De stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 om kerken te ondersteunen inhun missionaire roeping naar moslims. We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken. We worden gesteund vanuit de PKN (via IZB en GZB) en door de CGK (Chr. Ger. Kerken, de NGK (Ned. Ger. Kerken) en de GKV (Ger. Kerken Vrijgemaakt.), die als participanten zitting hebben in ons bestuur. We staan open voor allerlei vormen van samenwerking met individuele christenen, plaatselijke kerken en andere christelijke organisaties. We zijn afhankelijk van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede en financiën.

Afhankelijkheid van God

We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Want alleen God zelf kan zich aan mensen bekend maken en geven wat ze nodig hebben in hun leven. We vertrouwen erop dat God zorgt voor de mensen en middelen om het werk mogelijk te maken.

Meer over de visie van Evangelie & Moslims leest u in de visienota Hoop om te delen met passie en respect (zie hiernaast). Tevens vindt u daar een jaarverslag en een beleidsplan. Meer over het bestuur en de participanten vindt u op de volgende pagina in het submenu. De stichting Evangelie & Moslims heeft op dit moment 8 medewerkers in dienst, die voor totaal 4,5fte zijn aangesteld.

Uw steun is welkom

Kijk op deze pagina hoe u ons kunt steunen. We zijn als ANBI erkend door de belastingdienst. Giften kunt u aftrekken van de belastingopgave.

Op deze bankrekening ontvangen we graag uw gift: NL51 INGB 0003 3110 70

Voor betalingen vanuit het buitenland:BIC (SWIFT-code): INGBNL2A

Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort Telefoon: 033-4659290

E-mailadres: info@evangelie-moslims.nl

KvK 41188315   Fiscaalnummer (RSIN): 0046.25.912

Privacy statement.

Stichting Evangelie & Moslims verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In het privacy statement dat u op deze pagina kunt downloaden staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Meer over ons